"... abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo."
Ostatnia fraza "Modlitwy przed krzyżem" będąca potwierdzeniem gotowości św. Franciszka do działania wskazanego przez Najwyższego.
Wyrazem Franciszkowego posłannictwa w duchu pokory, ubóstwa i małości jest ciągłe dążenie do określonego przez Boga celu, który zostaje mu w sposób jednoznaczny objawiony. Posłuszeństwo posiada tu rolę kluczową, gwarantuje bowiem realizację Bożego zamysłu. Franciszkanie z Chęcin powołali do życia Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano”.
Ośrodek ten zrodził się 1 kwietnia 2004 także z inicjatywy osób duchownych i świeckich zaangażowanych w pomoc ludziom uzależnionym. Oddziałami ośrodka „San Damiano” są: oddział rehabilitacyjno – readaptacyjny, ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych, poradnia leczenia uzależnień, poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, hostel dla uzależnionych od narkotyków oraz hostel dla uzależnionych od alkoholu w Połańcu.

Cuda pod dachem

23.03.2017; mg
Celem akcji „Cuda pod dachem” jest zebranie 500 000 zł na najpilniejsze prace remontowe klasztornego kompleksu. Zbiórka została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich to zgromadzenie funduszy na spłacenie części kosztów za przeprowadzony już remont dachu nad klasztorem, fragmentem ośrodka oraz świetlicą dla dzieci oraz na dalszą naprawę dachu kościoła, który przetrwał czas profanacji i ponownie służy wiernym. Drugi etap to podwyższenie poddasza w Ośrodku SAN DAMIANO i stworzenie dodatkowej przestrzeni w której terapią można będzie objąć kilkunastu nowych pacjentów. Trzecim etapem jest remont dachu na kolejnej części Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych SAN DAMIANO, aby młodym pacjentom zapewnić bezpieczne miejsce powracania do trzeźwości. Pomagać można poprzez stronę www.cudapoddachem.pl. Po zakończeniu remontu dachu przyjdzie czas na odnowienie murów i elewacji, zmodernizowanie ogrzewania i odwodnienie wokół budynków. Akcja „Cuda pod dachem” daje więc początek wielkim zmianom w miejscu, które dla wielu osób stało się drugim domem. Za każdą pomoc franciszkanie i podopieczni z Chęcin są ogromnie wdzięczni. Wreszcie będą mieć szczelny i ciepły dach nad głowami.

Stowarzyszenie "PADRE"

23.03.2017; mg
Stowarzyszenie PADRE Profilaktyka Aktywne Działanie Rozwój i Edukacja Informacje ogólne Celem Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych, ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój społeczności lokalnych,
2) rozwój Chęcin i regionu świętokrzyskiego w tym różne formy ich promocji,
3) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie tradycji i pielęgnowanie zabytków Chęcin i okolic,
4 )podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz aktywnych formy zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
5) aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych,
6) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu,
7) wspieranie inwestycji o charakterze publicznym,
8) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
9) realizacja i koordynacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
10) realizacja i koordynacja zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11) realizacja i koordynacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12) realizacja i koordynacja zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) realizacja i koordynacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
14 )tworzenie warunków do rozwoju idei wolontariatu,
15) realizacja i koordynacja zadań w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

podaruj

Pomnóż z nami
dobro
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje